Tidigare stipendiater


2017-12: Tina Friberg, "Förutsebarhet i inkomstbeskattningen - särskilt om expertskatt och ränteavdragsbegränsningar"

2016-10: Mats Carlasjö, "Omkaraktärisering av gränsöverskridande koncerninterna transaktioner - särskilt om förhållandet mellan omkaraktärisering enligt OECD:s riktlinjer om internprissättning och intern rätt"

2015-10: Johanna Karlsson, "Företagsskattekommitténs förslag om halvering av tidigare års underskott. I strid med retroaktivitetsförbudet?"

2013-10: Hanna Grylin, "Om fördjupad samverkan ur ett offentlighets- och sekretessperspektiv"

2013-10: Niklas Karlsson, "Lagkonkurrens mellan skatteflyktslagen och skatteavtal"
 
2012-10: Peter Lennartz Röstlund, "Betalningssäkring. integritet och egendomsskydd"
 
2012-10: Patrick Krassén, "Rättsosäkerhet som transaktionskostnad"
 
2012-10: Johanna Jörgensen, "Kortare avbrott för vistelse i Sverige och tredjeland"
 
2012-10: Henrik Schmidt, "Passivitetsrätten i skatteutredningar"
 
2012-10: Christina Karvahall, "Tredjemansrevision och Förjupad samverkan"
 
2010-10: Fredrika Ulin, "Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen"
 
2010-10: Malin Siekkinen, "Krav på säkerhet vid anstånd med betalning av skatt"
 
2010-10: Christian Carneborn, ""Kassaregisterlagen och Europakonventionen" 
 
2010-10: Gustav Ahl, "Gränsöverskridande förlustutjämning"
 
2010-10: Martin Hector, "Oskuldspresumtionen och skattetillägget"
 
2010-10: Anna Karlgård, "Skattetillägg, straff och förhållandet till Europakonventionen"
 
2010-10: Christian Eklund, "Omvandling och återbetalning av aktieägartillskott"
 
2009-11: Christoffer Baaz och Cesar Wahlbeck, "Skattetillägg i Internprissättnings-processer -En studie av begreppet oriktig uppgift" 
 
2009-11: Eva-Maria Noren och Nina Törling "Ränteavdragsbegränsningar - De nya reglernas förenlighet med den fria etableringsrätten"
 
2009-11: Susanne Andersen och Christine Gauffine"Stadigvarande vistelse och tillfälligt avbrott ur ett elitidrottsperspektiv" 
 
2009-11: Therese Bergman och Lizette Magnusson "Begränsningar i avdragsrätten för ränteutgifter I vilka situationer kan det anses affärsmässigt motiverat att göra ett internt förvärv av delägarrätter?"
 
2009-11: Nicklas Hedin och Johan Göransson, "Internationella fusioner - även staten vill ha sitt"
 
2009-11: Elisabeth Elvingsson, "Begränsningar i avdragsrätten för ränta på vissa skulder – nya regler granskade ur ett rättssäkerhetsperspektiv"  
 
2009-11: Sandra Bolle, "Skattetillägget och dess förenlighet med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna" 
 
2009-01: Caroline Carlson, "Hel och delvis befrielse vid skattetillägg" 
 
2009-01: Martin Florqvist och Stefan Persson, "Felaktiga skatteupplägg på Skatteverkets hemsida" 
 
2009-01: Elma brankovic, Linda Corell och Jennie Larsson, "Lagen om deklarationsombud - öppen för tolkning" 
 
2009-01: John Bengtsson och Tobias Karlsson, "NE BIS IN IDEM - Skattetillägg och skattebrott - En komparativ studie av svensk och norsk konventionstillämpning"